ANBI Status
van Sociaal Goud

BELEIDSPLAN 2020

DOELSTELLINGEN

De Stichting SOCIAAL GOUD (verder te noemen de Sociaal Goud) heeft, overeenkomstig de statuten, tot doel:

 1. innovatieve oplossingen te creëren en exploiteren op het gebied van sociale ondersteuning,
  zodat het welzijn van ouderen wordt bevorderd
 2. het verrichten van alle verdere handelingen (waaronder begrepen het oprichten van
  rechtspersonen), die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
  bevorderlijk kunnen zijn
 3. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 4. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het samenwerken met geestverwante organisaties, het doen van projectonderzoek en het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
 5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

BELEID 2020

Sociaal Goud zal zich in 2020 en de navolgende jaren vooral bezig houden met het initiëren, organiseren en uitvoeren van projecten voor ouderen in Nederland. Deze projecten zijn verdeeld in een aantal specifieke onderdelen, die gebaseerd zijn op de diverse activiteiten.

SAMEN GOUD: In dit project worden buddy’s en au pairs gekoppeld aan ouderen die zelfstandig wonen en daarbij gevoelens van eenzaamheid ervaren. Binnen dit project worden met grote regelmaat sociale activiteiten georganiseerd om ook de ouderen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. De onderliggende drijfveer van dit project is het bevorderen van zingeving in het leven van eenzame ouderen.

SOCIAAL GOUD ATELIER: In dit project worden studenten van MBO, HBO en master-studenten ingezet om ouderen-activiteiten te organiseren en uit te voeren in het kader van hun studie. Dit gebeurt door intensief samen te werken met de betrokken scholen. Binnen het Sociaal Goud Atelier vindt ook systematisch onderzoek plaats naar de problematiek van ouderen en de mogelijke oplossingen hiervoor. Het Sociaal Goud Atelier is ook de plek waar prototypes van oplossingen in de praktijk getest kunnen worden door onderzoekers en studenten.

SOCIAAL GOUD LAB: in dit project worden samen met maatschappelijke partners systematisch maatschappelijke innovaties ontwikkeld op het terrein van ouderenzorg. Dit betreft niet alleen de bestrijding van eenzaamheid, maar ook de sociale cohesie, gerichte woonoplossingen en medische problematieken die niet door reguliere zorg worden geadresseerd. Het Sociaal Goud Lab is een coproductie van Sociaal Goud, Stichting De Friesland en Zorggroep Hof en Hiem.

SOCIAAL GOUD APP: in het project Sociaal Goud App is er een applicatie ontwikkeld om ouderen te ondersteunen in eenvoudige werkzaamheden die zij zelf niet meer goed kunnen doen. Door het aanvragen van een buddy via de app of het aanmelden van een klusje, wordt de hulpvragende oudere verbonden met een vrijwilliger. Daarmee is de Sociaal Goud App niet alleen een vrijwilligers-app, maar ook een hulpmiddel voor sociale verbinding en een geintegreerde niewsbrief van Sociaal Goud.

WOONGOUD: in dit project worden innovatieve woonoplossingen voor ouderen met dementie in een sociale omgeving met anderen ontwikkeld. Daarmee kan gedurende langere tijd worden voorkomen dat dementerende ouderen naar een verzorgingshuis moeten verhuizen.

ONDERNEMERSGOUD: in dit project worden gewezen ondernemers (ouderen) ingezet als coach voor startende sociale ondernemers.

ACTIEPUNTEN 2020

 • Bieden van stageplaatsen aan stagiaires van MBO, HBO en master-opleidingen
 • Bekendheid geven aan het werk van Sociaal Goud middels website, lezingen, benefietbijeenkomsten
 • Actief zoeken naar innovatieve oplossingen en bijbehorende business modellen voor de
  ontwikkeling van de projecten van Sociaal Goud in heel Nederland, zo nodig met behulp van
  overheidssubsidies

COMMUNICATIE

De communicatie van de Sociaal Goud is gericht op het verschaffen van informatie over bestaande
projecten, nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg, de successen van het Sociaal Goud Atelier en het Sociaal Goud Lab en het vertellen van de verhalen van het Samen Goud project. Daartoe geeft Sociaal Goud vier keer per jaar het Sociaal Goud Magazine uit, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van alle activiteiten en ontwikkelingen. Via social media worden de projecten ook verslagen door middel van film, verhalen en beeldmateriaal (Facebook, Instagram, Youtube-kanaal)

GOVERNANCE

Het bestuur van de Sociaal Goud bestaat uit 3 personen die gezamenlijk bevoegd zijn de Stichting te vertegenwoordigen.

Bestuursleden ontvangen geen remuneratie voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk. Deze zal uitsluitend worden gegeven indien daarvoor een bestuursbesluit is genomen en voor zover de inkomsten van de Stichting dat toelaten.

Sociaal Goud heeft een Raad van Toezicht, die bestaat uit drie personen. Hun taak is het vaststellen van de overall strategie van Sociaal Goud en het houden van toezicht op het handelen van het bestuur. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat bestuursleden.